• n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Zřízení kanalizační přípojky

Potřebnou dokumentaci, vyjádření provozovatele a správců ostatních sítí i územní souhlas zajišťuje majitel napojované nemovitosti. Zřízení nové přípojky projednává a schvaluje technické oddělení Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované kanalizační řady. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod. Domovní odpady z drtičů odpadů nelze vypouštět do kanalizace.

Zhotovení přípojky

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. nabízí službu zhotovení přípojky zahrnující:

 • vypracování projektové dokumentace
 • vyřízení územního souhlasu včetně potřebných vyjádření
 • vyhotovení přípojky a její uvedení do provozu

Více o službě

Projektová dokumentace na kanalizační přípojku

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo detailnější měřítko, podélný profil. Napojení kanalizační přípojky lze provést do příslušné kanalizační přípojkové odbočky, není-li tato vysazena při stavbě kanalizačního řadu, lze provést přípojku pomocí jádrového vrtání s použitím mechanické nebo nalepovací přípojkové odbočky. Napojení kanalizační přípojky do revizní kanalizační šachty lze provést pouze do šachty, která je k tomu uzpůsobena. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna (vsazení přípojky do vyříznutého otvoru a následné zapěnění nebo obetonování je zakázáno!!!); zaústění přípojky proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné. Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní.

Materiál

Kanalizační přípojky budou navrhovány ze stejných materiálů jako kanalizační stoky.

DN přípojky je 150 mm v odůvodněných případech lze vybudovat přípojku DN 200.

Spádové poměry návrhu kanalizačních přípojek:

Imin =
1 % pro DN 200
2 % pro DN 150
Imax =
20 % pro DN 200
25 % pro DN 150

Revizní kanalizační šachta

Revizní kanalizační šachta musí být navržena na každé přípojce v provedení s otevřenou kynetou (otevřeným žlábkem), materiál beton, skruže DN 1000 nebo DN 800 případně plastové provedení s minimálním průměrem komínu DN 400.
Revizní kanalizační šachta musí být chráněna proti vniknutí podzemní a povrchové vody, odvětratelná a přístupná.

Postup při zřizování kanalizační přípojky

 • Ověření možnosti napojení - informace lze získat na oddělení technické dokumentace Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Projednávání a schválení technického řešení na technickém úseku VHS Benešov
 • Územní souhlas nebo územní rozhodnutí vydává stavební úřad příslušný místu stavby
 • Příprava k realizaci - zajistit vytýčení podzemních sítí - zahájení realizace přípojky je nutno s předstihem 1 týdne oznámit provozovateli

Postup při zřizování kanalizační přípojky ke stažení zde.

Realizace kanalizační přípojky:

 • napojení na veřejný řad povolenými způsoby kontroluje před záhozem provozovatel
 • majitel zajistí provedení protokolární zkoušky vodotěsnosti podle ČSN EN 1610 u gravitační kanalizační přípojky a u tlakově gravitační přípojky i protokol o tlakové zkoušce výtlačné větve přípojky
 • jedná-li se o tlakovou kanalizaci, musí být uzavírací armatura umístěna u navrtáváky u řadu, hydrostatická (objemová) čerpadla musí být na výtlaku opatřena příslušným pojistným ventilem
 • přípojku může realizovat pouze oprávněná osoba nebo firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací

Uvedení přípojky do provozu:

 • stavebník vyzve po dokončení bezodkladně provozovatele ke kontrole kanalizační přípojky a předloží provozovateli protokol o zkoušce vodotěsnosti (případně o tlakové zkoušce výtlačné větve u tlakové kanalizace) a v kladném případě vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojky do provozu 
 • následně bude uzavřena smlouva na odkanalizování, neboť bez uzavřené smlouvy nelze kanalizační přípojku provozovat (stavebník vyplní dotazník pro uzavření obchodní smlouvy)

 

Postup při rušení kanalizační přípojky

Fyzické zrušení kanalizační přípojky zajišťuje oprávněná firma se souhlasem provozovatele kanalizační sítě na náklady majitele přípojky. Zrušení se sestává z odpojení kanalizační přípojky a zaslepení přímo u řadu.

Rekonstrukce přípojky

Při rekonstrukci přípojky se postupuje jako při budování nové přípojky. Je nutné nechat si vypracovat novou projektovou dokumentaci na přípojku a zaslat projektovou dokumentaci k odsouhlasení. Následně se může provézt fyzická rekonstrukce přípojky.

Ochranná pásma kanalizačních řadů, vzdálenosti pro křížení a souběh

K bezprostřední ochraně kanalizačních řadů a pro ochranu okolních staveb před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb..
V ochranném pásmu kanalizačního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele (§ 23, zákon 274/2001Sb.).
Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh sítíVzdálenost od kanalizační sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,40
Silové kabely do: 10 kV 0,40
Silové kabely do: 35 kV 0,40
Silové kabely do: 220 kV 0,40
Sdělovací kabely 0,40
Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa 0,50
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa 0,50
Vodovodní sítě a přípojky 0,60
Tepelné sítě 1,00
Kabelovody 0,60
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,60
Potrubní pošta 0,50
Kolektor 0,60
Koleje tramvajové dráhy 1,00

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh sítíVzdálenost od vodovodní sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,40/0,20
Silové kabely do: 10 kV 0,40/0,20
Silové kabely do: 35 kV 0,40/0,20
Silové kabely do: 220 kV 0,40
Sdělovací kabely 0,20
Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa 0,15
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa 0,15
Vodovodní sítě a přípojky -,--
Tepelné sítě 0,20
Kabelovody 0,20
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,10
Potrubní pošta 0,20
Kolektor 0,20
Koleje tramvajové dráhy 1,50

© 2013 VHS Benešov, s.r.o. 

veškerá práva vyhrazena

 

© 2013 webdesign Gitech

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva
ŠPVS