Čištění a vracení do přírody

Odpadní voda, tedy veškerá voda přeměněná užitím či odvedená do kanalizace (tj. splašková voda z domácností, odpadní voda z komerčních provozů, dešťová voda odváděná vnitřní kanalizací, kondenzát) obsahuje mnoho nečistot, které je nutné odstranit před tím, než se začne vypouštět zpět do přírody. Proto je odpadní voda odváděna kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod.

Čistírna bývá zpravidla umístěna v nejnižším místě za městem, většinou poblíž nějakého vodního toku. Odpadní vody tak kanalizačními stokami přitékají gravitačně.

Nejprve jsou mechanicky odstraněny hrubé nerozpuštěné nečistoty na česlích, lapácích tuku a písku a v primárních usazovacích nádržích.

Do takto předčištěné vody je následně přidán aktivovaný kal. Jedná se v podstatě o bakterie, které zbavují vodu organických látek tím, že se jimi živí. Zároveň tyto bakterie převádějí amoniakální dusík na plynný dusík, který přejde do atmosféry.

Vyčištěná voda se od aktivního kalu oddělí v dosazovacích nádržích a koncentrovaný oddělený kal je znovu vrácen na začátek biologického čisticího procesu.

Vyčištěná voda se z čistírny odpadních vod vrací zpět do přírody, do řek a potoků.

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod (zkráceně "čovka" nebo „ČOV“) je zařízení, kde dochází k čištění odpadních vod. Nalezneme je v blízkosti různých provozů, u měst a obcí, kde čistí vody smíšené a komunální.

Je mnoho druhů čistíren. Dělí se podle velikosti a typu čistírenského procesu. Obvyklým typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Velké čistírny většinou používají všechny dostupné čisticí procesy- biochemické, mechanické i chemické.

Čistírna odpadních vod Benešov Usazovací a denitrifikační nádrže