Zřízení vodovodní přípojky

Potřebnou dokumentaci, vyjádření provozovatele a správců ostatních sítí i územní souhlas zajišťuje majitel napojované nemovitosti.
Zřízení nové přípojky projednává a po technické stránce schvaluje technický úsek VHS Benešov. Vodovodní přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované vodovody. Vodovodní potrubí se nesmí propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodní přípojky.
Navrtávku (tj. napojení přípojky na vodovodní řad) a osazení vodoměru  provádí výhradně provozovatel vodovodní sítě.

Zhotovení přípojky

VHS Benešov nabízí službu zhotovení přípojky zahrnující:

Více o službě

Projektová dokumentace na vodovodní přípojku

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo detailnější měřítko, podélný profil, výkres vodoměrné šachty včetně vodoměrné sestavy. Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 3,0 m.

Materiál

Zpravidla se používá rPE - pro vodovodní přípojky do DN 50 včetně (tj. do průměru 63 mm).

Umístění vodoměrů

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popř. provozovatelem vodovodu (§ 17, zákon 274/2001Sb.).
Vodoměr se osazuje vždy do vodoměrné šachty, umístěné do 1,50 m za hranicí pozemku.
Výjimečně u podsklepeného objektu, který lícuje s veřejným prostranstvím a kde není možné zřídit vodoměrnou šachtu, se umísťuje vodoměr do sklepních prostorů maximálně do 1,50 m od obvodového zdiva, výška od podlahy min. 0,20 m a maximálně 1,20 m.

Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně):

Poznámka: některé položky mohou být sjednoceny do tržních sestav

Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním na stěnu.

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou navrhované betonové, zděné, plastové a integrované. Vodoměrná šachta musí být chráněna proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, odvětratelná, přístupná a provedena tak, aby armatury v ní umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.

Rozměry vodoměrné šachty mohou být následující:

obdélníková 1200 x 900 x 1600 mm
kruhová průměr 1000 mm, dno v hloubce 1600 mm
případně lze po dohodě s provozovatelem použít integrované vodoměrné šachty

Postup při zřizování vodovodní přípojky

Postup při zřizování vodovodí přípojky ke stažení zde.

Příprava k realizaci:

Realizace vodovodní přípojky:

Uvedení přípojky do provozu:

 

Postup při rušení vodovodní přípojky

Fyzické zrušení vodovodní přípojky zajišťuje provozovatel vodovodní sítě na náklady majitele přípojky. Zrušení se sestává z odpojení navrtávacího pasu od hlavního řadu, demontáže ovládacího vřetene, demontáže vodoměru vč. odpočtu stavu a všech povrchových znaků (poklop, orientační tabulka). Likvidace vodoměrné šachty bude provedena pouze v případě, že je umístěna na veřejně přístupném pozemku. Konce potrubí rušené vodovodní přípojky budou zaslepeny, větší profil potrubí od DN 80 včetně bude zalit cementovou směsí.

Rekonstrukce přípojky

Při rekonstrukci přípojky se postupuje jako při budování nové přípojky. Je nutné nechat si vypracovat novou projektovou dokumentaci na přípojku a zaslat projektovou dokumentaci k odsouhlasení. Následně se může provézt fyzická rekonstrukce přípojky.

Ochranná pásma vodovodních řadů, vzdálenosti pro křížení a souběh

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a pro ochranu okolních staveb před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb. V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele (§23, zákon 274/2001Sb.). Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh sítíVzdálenost od vodovodní sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,40
Silové kabely do: 10 kV 0,40
Silové kabely do: 35 kV 0,40
Silové kabely do: 220 kV 0,40
Sdělovací kabely 0,40
Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa 0,50
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa 0,50
Vodovodní sítě a přípojky 0,60
Tepelné sítě 1,00
Kabelovody 0,60
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,60
Potrubní pošta 0,50
Kolektor 0,60
Koleje tramvajové dráhy 1,00

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh sítíVzdálenost od vodovodní sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,40 / 0,20
Silové kabely do: 10 kV 0,40 / 0,20
Silové kabely do: 35 kV 0,40 / 0,20
Silové kabely do: 220 kV 0,40
Sdělovací kabely 0,20
Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa 0,15
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa 0,15
Vodovodní sítě a přípojky -,--
Tepelné sítě 0,20
Kabelovody 0,20
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,10
Potrubní pošta 0,20
Kolektor 0,20
Koleje tramvajové dráhy 1,50